Regulamin sprzedaży biletów na sklep.jejperfekcyjnosc.pl

I. Informacje ogólne:

 1. Niniejszy regulamin dotyczy sprzedaży biletów na stronie sklep.jejperfekcyjnosc.pl przez Fundację Pro Diversity, z siedzibą w Warszawie, przy al. Armii Ludowej 6/91, 00-571 Warszawa, NIP 7010683760, KRS 0000673209, REGON 367064330, zwaną dalej Organizatorem.
 2. Osoby, które zdecydowały się na zakup biletów na imprezy organizowane przez Organizatora, akceptują postanowienia regulaminu, oraz zobowiązują się go przestrzegać.
 3. Wydarzenie, na które kupowany jest bilet odbywa się w miejscu i czasie wyznaczonym przez Organizatora i podanym podczas zakupu biletu.
 4. Niniejszy regulamin jest uzupełnieniem zapisów Regulaminu sklepu internetowego jejperfekcyjnosc.pl, dostępnego tutaj: https://sklep.jejperfekcyjnosc.pl/regulamin-sklepu-internetowego-jejperfekcyjnosc-pl/
 5. Bilety zakupione w sklep.jejperfekcyjnosc.pl nie podlegają zwrotowi ani wymianie.

II. Uczestnictwo w wydarzeniach „na żywo”:

 1. Uczestnictwo w wydarzeniach odbywa się na podstawie ważnych biletów wstępu zakupionych u sprzedawców, których organizator wyznaczył do dystrybucji biletów, lub biletów zakupionych bezpośrednio u Organizatora.
 2. Wstęp na wydarzenia możliwy jest wyłącznie dla osób pełnoletnich.
 3. Na terenie wydarzenia i obiektu w którym wydarzenie się odbywa mogą znajdować się jedynie osoby z ważnym biletem wstępu, lub identyfikatorem obejmującym wstęp na teren wydarzenia.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania wydarzenia.
 5. W przypadku jeśli zajdzie konieczność odwołania wydarzenia, Organizator nie będzie zobowiązany do zapłaty żadnego zadośćuczynienia, rekompensaty finansowej ponad zwrot wartości posiadanego przez uczestnika biletu wstępu.
 6. Uczestnik wydarzenia może być narażony na ciągłe przebywanie w sferze poziomu dźwięków, mogących spowodować uszkodzenie słuchu.

III. Zasady bezpieczeństwa w wydarzeniach „na żywo”:

 1. Wszystkie osoby przebywające na terenie wydarzenia, mają obowiązek stosować się do zasad bezpieczeństwa oraz poleceń obsługi obiektu i koncertu.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo:
  – Odmówić wstępu posiadaczowi biletu jeśli uzna to za konieczne, a w szczególności w przypadku naruszenia regulaminu, niewłaściwego i/lub niestosownego  zachowania podczas wydarzenia wg uznania Organizatora lub jego reprezentantów.
  – W przypadku jeśli wydarzenie ma charakter imprezy masowej, do przeprowadzenia kontroli osobistej przez zatrudnione służby porządkowe.
 3. Zabronione jest:
  – wnoszenie na teren wydarzenia przedmiotów, które mogą stanowić zagrożenie dla innych.
  – wnoszenie środków odurzających lub substancji psychotropowych, materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych, materiałów pożarowo niebezpiecznych jak również wnoszenie opakowań szklanych.
  – wchodzenie i przebywanie na wydarzeniu osobom których ubiór narusza dobre obyczaje, jego elementy są niebezpieczne (metalowe okucia obuwia) oraz noszą znamiona akcji reklamowej.
  – całkowicie zabronione jest palenie wyrobów tytoniowych lub elektronicznych papierosów poza wyznaczonymi miejscami.
 4. Organizator, ochrona, służby porządkowe oraz inne osoby upoważnione przez organizatora mają prawo wyprosić uczestnika lub w najgorszym wypadku wyprowadzić. Osobie, która została usunięta z terenu wydarzenia nie przysługuje zwrot za zakupiony bilet.
 5. Uczestnicy wydarzenia zobowiązani są do zajmowania miejsc zgodnie z oznaczeniami miejsc na posiadanych przez siebie biletach.
 6. Obowiązuje całkowity zakaz dostawiania miejsc, w przejściach, czy też stania w przejściach, drogach ewakuacyjnych.
 7. Obowiązuje całkowity zakaz wstępu dla osób nie posiadających aktualnych na daną imprezę identyfikatorów wydanych przez organizatora: na scenę, zaplecze, pomieszczeń technicznych, backstage, garderób i innych pomieszczeń przeznaczonych do użytku organizatora i wykonawców.
 8. Obowiązuje całkowity zakaz dotykania i zbliżania się do elementów scenografii, wyposażenia technicznego, aparatury nagłaśniającej oraz oświetleniowej.
 9. Ze względu na zachowanie zasad bezpieczeństwa wszyscy uczestnicy są bezwzględnie zobowiązani do stosowania się poleceń oraz uwag całego personelu pracującego przy obsłudze wydarzenia. Personel i obsługa mają prawo wydawać bieżące zakazy w oparciu o aktualną sytuację organizacyjną.
 10. Bilet wstępu traci ważność w momencie opuszczenia obiektu i nie upoważnia do ponownego wejścia na teren wydarzenia.
 11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki działania Siły Wyższej. Za Siłę Wyższą uznaje się zdarzenia będące poza kontrolą Organizatora, które powoduje, że wykonanie zobowiązań jest niemożliwe lub że może być uznane za niemożliwe ze względu na występujące okoliczności. Siłę Wyższą stanowią w szczególności warunki atmosferyczne, awarie lub zakłócenia pracy urządzeń dostarczających energię elektryczną, ciepło, światło, działania wojenne lub działania władz państwowych lub samorządowych w zakresie formułowania polityki, praw i przepisów mających wpływ na wykonanie zobowiązań.

IV. Rejestrowanie koncertu oraz wykonywanie zdjęć:

 1. W trakcie wydarzeń nie wolno jest bez zgody organizatora wykonywać zdjęć, rejestrować, nagrywać wydarzenia, utrwalać go jakąkolwiek metodą, bez wiedzy i zgody organizatora.
 2. W przypadku niezastosowania się do powyższego zakazu, służby porządkowe lub obsługa obiektu mogą wyprosić osobę, która nie stosuje się do zakazu z terenu wydarzenia.
 3. Do rejestrowania przebiegu wydarzenia, uprawnieni są dziennikarze i reporterzy, którzy otrzymali stosowną akredytację prasową od Organizatora. Materiały i rejestracje te mogą być wykonywane wyłącznie trakcie 10 pierwszych minut.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo możliwości rejestracji całości wydarzenia oraz jego przygotowań wszelkimi możliwymi sposobami rejestracji. W trakcie rejestracji mogą zostać nagrani także uczestnicy wydarzenia, oraz ich wizerunek, na co wyrażają zgodę kupując bilet na wydarzenie. Organizatorowi przysługuje pełne prawo wykorzystania zarejestrowanych materiałów na wszystkich możliwych polach emisji.

V. Uczestnictwo w wydarzeniach on-line:

 1. Uczestnictwo w wydarzeniach odbywa się na podstawie ważnych biletów wstępu zakupionych u sprzedawców, których organizator wyznaczył do dystrybucji biletów, lub biletów zakupionych bezpośrednio u Organizatora.
 2. Udział w wydarzeniu odbywa się poprzez:
  1. Uzyskanie dostępu do zamkniętej społeczności na podstawie ważnego biletu,
  2. Otrzymanie danych dostępowych serwisu, na którym odbywa się transmisja wydarzenia,
  3. Inną metodę umożliwiającą ograniczenie dostępu osobom nieupoważnionym.
 3. Wstęp na wydarzenia możliwy jest wyłącznie dla osób pełnoletnich.
 4. Z danych dostępowych lub uczestnictwa w zamkniętej społeczności w której odbywa się wydarzenie mogą znajdować się jedynie osoby z ważnym biletem wstępu.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania wydarzenia.
 6. W przypadku jeśli zajdzie konieczność odwołania wydarzenia, Organizator nie będzie zobowiązany do zapłaty żadnego zadośćuczynienia, rekompensaty finansowej ponad zwrot wartości posiadanego przez uczestnika biletu wstępu.
 7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy i usterki techniczne po stronie odbiorcy wydarzenia on-line, które mogą wpływać na dostęp i odbiór wydarzenia.
 8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki działania Siły Wyższej. Za Siłę Wyższą uznaje się zdarzenia będące poza kontrolą Organizatora, które powoduje, że wykonanie zobowiązań jest niemożliwe lub że może być uznane za niemożliwe ze względu na występujące okoliczności. Siłę Wyższą stanowią w szczególności warunki atmosferyczne, awarie lub zakłócenia pracy urządzeń dostarczających energię elektryczną, ciepło, światło, działania wojenne lub działania władz państwowych lub samorządowych w zakresie formułowania polityki, praw i przepisów mających wpływ na wykonanie zobowiązań.